(R)evolutie in de consumentenwetgeving op komst

(R)evolutie in de consumentenwetgeving op komst

De Kamer van Volksvertegenwoordigers werkt momenteel aan een nieuwe wet die de consument beter moet beschermen bij de minnelijke invordering van schulden.

De wet van 20 december 2002 voorzag reeds in beschermingsmaatregelen, maar de wetgever oordeelt dat er in de praktijk nog steeds te veel misbruiken worden vastgesteld, in het bijzonder de opeenstapeling van aanmaningen en kosten die consumenten nog dieper in de schulden zou duwen.

Het minnelijk invorderingsproces wordt daarom strikter gereglementeerd op een aantal domeinen:

1. Toepassingsgebied

De nieuwe regelgeving zou van toepassing zijn op de betaling van contractuele schulden van een consument aan een onderneming, na het toesturen van een document (in de meeste gevallen zal dit een factuur zijn) waarin tegen een bepaalde datum betaling wordt gevraagd.

2. Kosten

De door de onderneming aangerekende kosten mogen niet meer bedragen dan de werkelijke kostprijs. Bovendien mag het totaal van de kosten die in rekening worden gebracht voor de minnelijke invordering niet hoger liggen dan:

– 40 EUR wanneer de hoofdsom niet hoger is dan 400 EUR;
– 10 % op de schijf van 400,01 tot 5 000 EUR;
– 5 % op de schijf van 5 000,01 tot 10 000 EUR;
– 1 % op de schijf van 10 000,01 tot 200 000 EUR;
– 0,5 % op de schijf vanaf 200 000,01 EUR.

Belangrijk: deze kosten omvatten ook de eventuele kosten van een derde partij die in de minnelijke invorderingsfase zou worden ingeschakeld door ondernemingen.

Als de algemene voorwaarden van een onderneming voorzien in de aanrekening van kosten voor niet-tijdig betaalde schulden, moeten deze kosten precies en gedetailleerd weergegeven worden.

Indien de zaak niet minnelijk wordt geregeld en toch door een rechtbank moet beslecht worden, kan de rechter een hogere schadevergoeding toekennen aan de onderneming indien (i) de algemene voorwaarden van de onderneming dit uitdrukkelijk voorzien en (ii) de onderneming kan bewijzen dat haar werkelijke schade meer bedraagt dan de hogergenoemde forfaits.

3. Betaling

Als algemene regel zullen ondernemingen aan de consument een betalingstermijn moeten toekennen van minstens 20 kalenderdagen vanaf de effectieve verzendingsdatum van het document waarin de betaling wordt gevraagd.

Op deze algemene regel van 20 kalenderdagen gelden enkele uitzonderingen.

Zo zal een betalingstermijn gelden van slechts 8 kalenderdagen indien de consument een overeenkomst aangaat voor de niet-repetitieve levering van goederen of diensten, waarbij hij bij het aangaan van de overeenkomst voldoende precies kan worden ingelicht over de financiële gevolgen ervan (bijvoorbeeld de aankoop van een wagen of de installatie van een keuken).

Ook in geval van domiciliëring kan een kortere termijn worden overeengekomen indien de consument kan kiezen op welke datum de domiciliëring wordt uitgevoerd.

Indien de consument niet betaalt moet de onderneming, alvorens over te gaan tot ingebrekestelling of invordering, volgende principes in acht nemen:

– De onderneming moet een schriftelijke betalingsherinnering versturen naar de consument, op papier of elektronisch afhankelijk van de algemene voorwaarden;
– De consument heeft recht op één kosteloze betalingsherinnering per overeenkomst. Bij overeenkomsten met opeenvolgende prestaties heeft de consument recht op één kosteloze betalingsherinnering per kalenderjaar;
– De kosten voor de overige betalingsherinneringen mogen maximaal 5 EUR bedragen.

Daarnaast moet de betalingsherinnering een aantal verplichte vermeldingen bevatten, onder meer een gedetailleerd overzicht van de kosten indien niet tijdig wordt betaald en de termijn waarover de consument beschikt om de betaling uit te voeren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het om een voorstel van wet gaat dat momenteel nog in de schoot van het parlement wordt besproken. De finale wettekst moet met andere woorden nog worden goedgekeurd en kan nog geamendeerd en gewijzigd worden.

Wij volgen de verdere ontwikkelingen in elk geval op.

Indien u vragen hebt kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Link wetsvoorstel: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0267/55K0267010.pdf