Onze specialisaties

Onze advocaten verlenen juridische bijstand in diverse materies van het recht.
Onze specialisaties en expertise situeren zich in volgende rechtsdomeinen:

VERZEKERINGSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 • Ruime expertise inzake aansprakelijkheden die verband houden met verzekeringen en verzekeringsrecht in het algemeen
 • Verkeersrecht, inclusief strafrechtelijke verdediging bij verkeersovertredingen
 • Behandelen van schadedossiers, in het bijzonder de afhandeling van schadegevallen met lichamelijk letsel
 • Onrechtmatige daad
 • Medische aansprakelijkheid
 • Professionele (beroeps)aansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen

Echtscheiding – familierecht - alimentatie

 • Advies inzake huwelijk en samenwonen
 • Huwelijkscontracten
 • Echtscheidingsregelingen en beëindiging van de samenwoonst
 • Familiaal vermogensrecht en successieplanning, inclusief schenkingen en testamenten
 • Kindregelingen (ouderlijk gezag, verblijfsregeling)
 • Alimentatie
 • Adviezen en geschillen inzake erfenissen
 • Voorlopige bewindvoeringen

Vastgoedrecht en Onroerend goed

 • Bouwrecht
 • Huur
 • Aannemingsrecht
 • Mede-eigendom
 • Appartementsrecht
 • Burenhinder
 • Zakenrecht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal)

Incasso en debiteurenbeheer

 • Jarenlange expertise inzake het invorderen van facturen voor openbare besturen, ondernemingen en particulieren
 • Invordering via minnelijke en / of gerechtelijke procedure
 • Advies en bijstand inzake procedures van bewarend en uitvoerend beslag

Vennootschapsrecht en verenigingsrecht

 • Bijstand en advies bij de oprichting (o.a. keuze van de rechtsvorm) en de opmaak van statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overdracht van de vennootschap
 • Herstructureringen zoals een fusie of splitsing
 • Corporate housekeeping (o.a. opstellen van notulen, wijziging van statuten, benoemingen en ontslagen van bestuurders)
 • Geschillen en conflicten tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • Aansprakelijkheid van bestuurders/zaakvoerders en commissarissen
 • Ontbinding en vereffening

Handelsrecht en economisch recht

 • Algemeen contractenrecht
 • Opstellen en nazicht van commerciële contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Handelspraktijken
 • Consumentenbescherming
 • Distributieovereenkomsten

Insolventierecht

 • Begeleiding van en advies aan ondernemingen in moeilijkheden
 • Herstructureringen
 • Faillissement
 • Wet Continuïteit Ondernemingen

Bemiddeling en gerechtelijke procedures

 • Begeleiden van minnelijke regelingen
 • Gerechtelijke procedures